2015

GREEN IT

24.jpg
UNIQUE KUMAR
APTARA CORPORATION
24.jpg
V SENDIL KUMAR
SHRIRAM VALUE SERVICES
24.jpg
HARCHARAN SINGH
DEVYANI INTERNATIONAL
24.jpg
PRASANTH PULIAKOTTU
STERLITE TECHNOLOGIES
24.jpg
ANIRUDDHA PAUL
ING VYSYA BANK
24.jpg
RAJKUMAR NAIR
KANAKIA SPACES
24.jpg
ANIL NADKARNI
MAHYCO